Algemene voorwaarden1. Toepassing

Door onze fysieke winkel of de website met url www.binnenenbuitenharlingen.nl (hierna de 'Website' genoemd) te bezoeken of producten te kopen in de winkel of een bestelling te plaatsen op de website, verklaart u (de ‘Klant’) zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen (de ‘Verkoopsvoorwaarden’) en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Eventuele voorwaarden uitgaande van u als Klant zijn niet van toepassing.

De acceptatie van de Verkoopsvoorwaarden en/of het kopen van producten of het plaatsen van een bestelling houdt tevens een aanvaarding in van bijzondere voorwaarden verbonden aan het aanbod (zoals ondermeer onderstaande bepalingen inzake de prijs, de uitvoering, omruiling...). Bij een conflict tussen de Verkoopsvoorwaarden en bijzondere voorwaarden, primeren de bijzondere voorwaarden. U heeft de mogelijkheid deze Verkoopsvoorwaarden op te slaan en af te drukken.

Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, koop dan geen producten bij ons of plaats dan geen bestelling. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Het is nodig om de laatste versie van de voorwaarden te controleren op wijzigingen alvorens een bestelling te plaatsen.

Deze Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van beide partijen die ontstaan uit het bezoek van en de online-verkoop van de Producten aangeboden op de Website.

2. Binnen en Buiten Harlingen VOF

De ffysieke winkel en de website wordwn uitgebaat door Binnen en Buiten Harlingen VOF  Voorstraat 3  8861 BC te Harlingen Nederland. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 59176822.

3. Producten te koop

De Particuliere Klant heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na levering, ons op de hoogte te stellen dat hij/zij aan de bestelling wenst te verzaken. Dit verzakingsrecht kan worden uitgeoefend zonder betaling van schadevergoeding en zonder opgave van reden, doch is onderworpen aan strikte voorwaarden: zie artikel 8 voor details.

De Producten die Binnen en Buiten Harlingen aanbiedt zijn deze aanwezig in de winkel en worden weergegeven op de website op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling plaatst. Binnen en Buiten Harlingen spant zich in om alle bestellingen te leveren. Toch is het mogelijk dat bepaalde Producten niet beschikbaar zouden zijn op een bepaald ogenblik. Binnen en Buiten Harlingen kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail door Binnen en Buiten Harlingen op de hoogte gesteld worden dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld wordt op het ogenblik dat de Klant reeds betaald heeft voor de Producten, zal Binnen en Buiten Harlingen de betaalde bedragen onmiddellijk terugstorten. De Klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. Binnen en Buiten Harlingen zal de terugbetaling uitvoeren binnen 7 dagen.

Alle Producten die op de Website te koop aangeboden worden, worden zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin kunnen er kleine afwijkingen optreden of kunnen er zich vergissingen voordoen. Binnen en Buiten Harlingen kan hiervoor niet worden aansprakelijk gesteld. Veel van onze producten zijn handgemaakt. Kleine verschillen maken deze producten uniek.

4. Prijs en betaling

De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op onze prijsstickers of de website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant. Binnen en Buiten Harlingen kan deze prijzen van tijd tot tijd aanpassen.

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro, en worden vermeld inclusief BTW. De prijzen van de Producten bevatten niet de verzendkosten. Deze kosten worden apart aangerekend en komen bovenop de aankoopprijs, zoals aangegeven in het bestelproces.

Iedere aankoop dient vooraf betaald te worden. Goederen worden pas verzonden na verificatie van de door Klant verrichte betaling. De orderbevestiging wordt via email verstuurd. 

5. De betalingsmethodes

De betalingsmethodes worden op de Website vermeld.

6. Bestellen op de website

Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar het Product van zijn keuze en voegt dit toe aan zijn/haar winkelwagen. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in de winkelwagen bevindt. Indien de Klant zijn bestelling wil bevestigen, dient hij/zij een leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.

De Klant ontvangt via een eerste e-mail na de aankoop een bevestiging van de bestelling. Vervolgens ontvangt de Klant een tweede e-mail op het ogenblik dat de bestelling verstuurd wordt.

7. Levering bestelling op website

De gekochte Producten worden naar de Klant verzonden en afgeleverd. De leveringstermijnen zijn indicatief en geenszins bindend.

Binnen en Buiten Harlingen spant zich in om de bestelling binnen de aangegeven termijn via pakketdienstt naar het door de Klant opgegeven adres te zenden. De bestelling wordt volgens de pakketdienst-procedure aan de Klant aangeboden. In geval de Producten door de pakketdienst aan Binnen en Buiten Harlingen worden geretourneerd, wordt de Klant per e-mail de mogelijkheid geboden om opnieuw te laten leveren, mits betaling van bijkomende administratieve kosten en verzendkosten.

In geval de Klant negatief antwoordt op de e-mail dan wel de e-mail niet binnen 30 dagen beantwoordt, zal de bestelling van rechtswege worden geannuleerd, en wordt aan de Klant de betaalde prijs min de verzendkosten terugbetaald.

In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, zal Binnen en Buiten Harlingen op haar kosten een nieuwe zending versturen voor zover het Product nog beschikbaar is.  Zo niet zal Binnen en Buiten Harlingen het door de Klant betaalde bedrag terugstorten. De overdracht van het risico van verlies en/of schade vindt plaats bij de levering. 

8. Verzakingsrecht voor fysieke winkel en website

De Partikuliere Klant heeft een beperkt recht om binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na levering, Binnen en Buiten Harlingen op de hoogte te stellen dat hij/zij aan de bestelling of aankoop wenst te verzaken. Dit verzakingsrecht kan worden uitgeoefend zonder betaling van schadevergoeding en zonder opgave van reden.

Als een Partikuliere Klant Binnen en Buiten Harlingen van de uitoefening van zijn/haar verzakingsrecht op de hoogte wil stellen, kan de Klant zulks doen door een bezoek te brengen aan de fysieke winkel of een e-mail te verzenden naar: [email protected],

Binnen en Buiten Harlingen gaat na of de Klant inderdaad van zijn/haar herroepingsrecht kan gebruik maken en zendt in positief geval een e-mail met retour instructies.

De Klant dient het geretourneerde Product binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van deze e-mail ook daadwerkelijk terug te zenden of terug te brengen naar de fysieke winkel . Zo niet vervalt het herroepingsrecht van de Klant.

Let op:     

  • De kosten en risico van terugzending zijn voor rekening van de Klant.
  • Producten dienen onbeschadigd (geen krassen edm.), ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te worden teruggezonden. De originele verpakking dient zich steeds in minimum 1 buitenverpakking te bevinden. De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bv. door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, edm.). De verpakking dient alle accessoires, handleidingen edm. te bevatten.
  • De originele kassabon of verkoop factuur (waarvan de Klant een kopie behoudt) dient aan het geretourneerde Product te worden toegevoegd. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd zal geweigerd worden.
  • Zend de Producten steeds aangetekend terug en bewaar het bewijs van verzending. Producten die Binnen en Buiten Harlingen niet terugkrijgt, worden niet terugbetaald.
  • Producten die op verzoek van de Klant zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt, op maat gemaakt of op verzoek van de klant door ons speciaal zijn besteld bij onze leveranciers, kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden. Dit is zowel van toepassing voor de website als voor de fysieke winkel.

Wanneer Binnen en Buiten Harlingen de Producten in retour ontvangen heeft, zal zij controleren of ze voldoen aan de vermelde voorwaarden. Indien de Producten aan het retourbeleid voldoen, zal Binnen en Buiten Harlingen de Klant binnen de 7 dagen terugbetalen.

Indien de Producten niet aan de retourvoorwaarden voldoen, blijven ze eigendom van de Klant. Indien gewenst kan Binnen en Buiten Harlingen de Producten op kosten van de Klant terug sturen via de koeriersdienst.

 

9. Intellectuele rechten

De fysieke winkel en de eebsite en de informatie die deze bevat of waarnaar deze verwijst, worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd. Elke reproductie, heruitgave of andere exploitatie is ten strengste verboden. Aanvragen voor toelating om de informatie die voorkomt in de fysieke winkel of op de website te reproduceren, moeten worden gericht aan Binnen en Buiten Harlingen via het e-mail adres [email protected]

10. Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om een uitstekende service te kunnen leveren, en worden voor geen enkele andere reden bewaard.

11. Klachten

Klachten kunnen worden ingediend middels het sturen van een bericht naar [email protected]

12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Binnen en Buiten Harlingen is beperkt als volgt:

 - Binnen en Buiten Harlingen is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke fouten of vergissingen in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de beschrijving van de Producten. 

- Binnen en Buiten Harlingen kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten.

- Binnen en Buiten Harlingen is geenszins aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die de Klant zou nemen op basis van informatie betreffende Producten die niet door haar is verstrekt.

 

Met vragen omtrent een aankoop, kan de Klant contact opnemen met Binnen en Buiten Harlingen via het e-mailadres: [email protected] .